הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים לחברת המושבים בדרום

מספר משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום