הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים וביוב- יתרת חוב למי ברק

מספר לקוח

מספר מסלקה


סכום לתשלום