הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום /SMS גז לישראגז

מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום