Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום המחלקה הפלילית ברירות משפט עד 2020 ללא קורונה לעיריית תל-אביב -יפו

מספר תיק

מספר שובר/ אסמכתא


סכום לתשלום