הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום דוח אגוד ערים כנרת לסנדרוביץ איגוד ערים כנרת

מספר תעודת זהות


סכום לתשלום