הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חוף הכרמל דוח לחוף הכרמל (סנדרוביץ')

מספר תעודת זהות


סכום לתשלום