Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום לתכניות מצוינות עירוניות לבת ים


מספר מסלקה / שובר


סכום


שובר תשלום  לתכניות מצוינות עירוניות בת ים