Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מידע דיגיטלי- תכנון עיר לתל-אביב-יפו

מספר פניה

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  מידע דיגיטלי- תכנון עיר תל-אביב-יפו