הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום פיקדון שימוש חורג- רישוי עסקים לתל-אביב-יפו

מספר מידע עירוני

מספר שובר


סכום לתשלום