הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום דוח ירושלים סנדרוביץ לירושלים (סנדרוביץ)

מספר ת.ז


סכום לתשלום