הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום רישוי עסקים- רישיון מקוון לתל-אביב-יפו

מספר הגשה

מספר שובר


סכום לתשלום