Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום רישוי עסקים- רישיון מקוון לתל-אביב-יפו

מספר הגשה

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  רישוי עסקים- רישיון מקוון תל-אביב-יפו