הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום נכסים לתל אביב נכסים

מספר חשבון לקוח

מספר שובר


סכום לתשלום