הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום אגרת תושבי חוץ לבת ים

מספר חשבון

מספר שובר


סכום לתשלום