הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום תשלומי הנדסה לחדרה

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום