Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום שוברים ברירות משפט לתל אביב
ניתן לשלם עבור דוחות שהתקבלו החל מ 3.1.2021 + דוחות קורונה
מספר חשבון חוזה

מספר שובר


סכום לתשלום