Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לבית אריה
 

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


דוגמה לשובר תשלום  ארנונה / מים בית אריה