Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום אגרת חינוך לראש העין
 

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  אגרת חינוך ראש העין