Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים למני"ב - מים לראשל"צ
לתשלום מים בלבד

מספר חשבון משלם

מסלקה






סכום


שובר תשלום  מים מני"ב - מים לראשל"צ