Skip to main content
הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי

אישור תשלום

סל תשלומים

לידיעתך,
ניתן לבצע מספר תשלומים בו זמנית ולהזין את פרטי האשראי פעם אחת בלבד.
ניתן לחלק את התשלום למספר תשלומים בהמשך התהליך
יש להוסיף תשלומים לסל